NBC Fresno

PageLines- nbc.jpg

NBC Fresno

Today Show

Today Show

Winter 2010

Travel Girl

PageLines- travelgirl.jpg

Travel Girl

Winter 2006

Bark Magazine

PageLines- bark.jpg

BARk

Winter 2004

Flowers And

PageLines- FlowersAnd.jpg

Flowers&

Spring 2007

Baby & Kids

PageLines- babykids.jpg

Baby & Kids

Redbook

PageLines- redbook.jpg

Redbook

June 2007

Range Finder

PageLines- rangefinder.jpg

Range Finder

December 2002

LA Brides

PageLines- labrides.jpg

LA Brides

April 2007

Balance

PageLines- balance.jpg

Balance

Spring 2007

Home Life

homelife magazine

HomeLife

May 2007

Today's Black Woman

PageLines- TBW.jpg

Today’s Black Woman

American Way

PageLines- americanway.jpg

American Way

Winter 2007